Skupština Akcionara

Saziv redovne Skupštine - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj o radu OD za 2022. god. - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj OD o poslovanju za 2022. godinu - Preuzmite dokument
Godišnji Izveštaj za 2022. godinu - Preuzmite dokument
Izveštaj revizora o reviziji Finansijskih izveštaja za 2022. godinu - Preuzmite dokument

Saziv redovne Skupštine - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora - 6. tačka - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. 7. tačka - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj za 2021.god. mater. za 8 i 9 tačku - Preuzmite dokument

Saziv redovne Skupštine - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora -materijal za 6. tačku - Preuzmite dokument
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2020.GOD.- materijal za 7,8,9 tačku - Preuzmite dokument

Saziv redovne Skupštine - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Finansijski izveštaji za 2019. - Preuzmite dokument
Napomene uz FI za 2019 - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora o radu - 6. tačka dnevnog reda - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. god - Preuzmite dokument

Izveštaj o bitnom događaju - Održanoj redovnoj Skupštini akcionara - Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Preuzmite dokument
Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Preuzmite dokument

Saziv redovne Skupštine akcionara - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora - 6. tačka - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj za 2018. godinu - 7,8,9 tačka dnevnog reda - Preuzmite dokument

Izveštaj o bitnom događaju - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora - 6. tačka dnev. reda - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Odluka o raspodeli dobiti - Preuzmite dokument
Odluka o usv. god. izv. o poslovanju - Preuzmite dokument
Odluka o usvaj. izveštaja revizora - Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju FI - Preuzmite dokument
Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Formular prijave učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj - Preuzmite dokument

Obrazac punomoćja - Preuzmite dokument
Obrazac za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
FI za 2015. god. - 7. tačka dnev. reda - Preuzmite dokument
Napomene uz FI za 2015. god. - 7. tačka dnev. reda - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora - 5. tačka dnev. reda - Preuzmite dokument
Izveštaj revizora - 8. tacka dnev. reda - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Predlog odluka - Preuzmite dokument
Donete odluke - Preuzmite dokument
Izveštaj o bitnom događaju - Preuzmite dokument
Izveštaj o poslovanju - Preuzmite dokument

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Preuzmite dokument

Izveštaj Odbora direktora - Preuzmite dokument
God. izv. o poslovanju - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Napomene uz FI - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
FI za 2014 - Preuzmite dokument
Punomoćje za redovnu Skupštinu - Preuzmite dokument
Predlog odluka za red. Skupštinu - Preuzmite dokument
Izveštaj revizora - Preuzmite dokument

Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Donete odluke - Preuzmite dokument
Predlog odluka - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Vanredna Skupština - Preuzmite dokument

Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Izveštaj o poslovanju - Preuzmite dokument
Izveštaj o poslovanju - Preuzmite dokument
Izveštaj OD - Preuzmite dokument
Napomene uz FI - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Odluke - Preuzmite dokument
Poziv - Preuzmite dokument
Predlog odluka - Preuzmite dokument
Prijava učešća - Preuzmite dokument
Punomoćje - Preuzmite dokument
FI Mlava - Preuzmite dokument

Izvod i izveštaj o poslovanju - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Odluke - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Tačka 8 - Preuzmite dokument
Tačka 9 - Preuzmite dokument
Tačka 10 - Preuzmite dokument
Dnevni red - Preuzmite dokument
FI za 2012 - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Izveštaj UO i NO - Preuzmite dokument

Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Tačka 4 - Preuzmite dokument

DESIGN AND CODE IVAPIX

TOP